Lý do nên chọn đơn vị có chế độ bảo hành đèn uy tín
Bài viết dưới đây sẽ phân tích cho bạn thấy được tầm quan trọng của việc chọn được đơn vị có chế độ bảo hành đèn uy tín.
Khi ch?n du?c m?t don v? b?o hành dèn uy tín s? giúp s?n ph?m c?a b?n luôn du?c d?m b?o v? ch?t lu?ng và không ph?i ch? d?i mòn m?i don v? d?n b?o hành h?t l?n này d?n l?n khác. Bài vi?t du?i dây s? phân tích cho b?n th?y du?c t?m quan tr?ng c?a vi?c ch?n du?c don v? có ch? d? b?o hành dèn uy tín.
 
 
B?o hành dèn -  V?n d? nan gi?i hi?n nay
 
 
Lý do nên ch?n don v? có ch? d? b?o hành dèn uy tín
 
 
V?i s? ra d?i n? r? m?nh m? c?a các showroom, công ty chuyên v? dèn t? dèn  dân d?ng d?n dèn trang trí trên kh?p các t?nh thành giúp ngu?i Vi?t có nhi?u s? l?a ch?n. Khi mua dèn, c?a hàng nào cung dua ra nh?ng l?i h?a có cánh, d?y s?c mê ho?c v?i khách hàng. Nhung khi g?i di?n c?n b?o hành thì l?i không nhi?t tình, d?ng dung v?i khách và c? h?a lên h?a xu?ng nh?m trì hoãn vi?c b?o hành khi?n ngu?i dùng vô cùng khó ch?u. T? dó, gây nên s? ph?n c?m v?i khách hàng. 
 
 
Lý do nên ch?n don v? có ch? d? b?o hành dèn uy tín
 
 
Vì v?y, d? tránh g?p ph?i s? c? h?ng hóc hay nh?ng v?n d? phát sinh trong quá trình b?o hành thì t?t nh?t là b?n nên mua dèn t?i nh?ng showroom, don v? có xu?ng l?p ráp dèn b?i dây là nh?ng don v? chuyên nghi?p có chuyên môn cao và không ng?i ng?n chuy?n b?o hành b?i h? có d?y d? ti?m l?c d? d?m nhi?m công vi?c này.  Ð?ng th?i, khi mua dèn t?i dây b?n s? mua du?c s?n ph?m ch?t lu?ng v?i m?c giá h?p lý nh?t.
 
 
Econano Lighting – Ðon v? có ch? d? b?o hành dèn t?t nh?t hi?n nay
 
Lý do nên ch?n don v? có ch? d? b?o hành dèn uy tín
 
 
Khi d?n mua hàng t?i Econano Lighting (NVC Vi?t Nam) - Ðon v? chuyên phân ph?i, gia công, tu v?n và l?p d?t dèn led âm tr?n, dèn tu?ng, dèn ?p tr?n, dèn th?, dèn chùm,.... t?i H?i Phòng b?n s? du?c hu?ng ch? d? b?o hành t?t nh?t mà ít showroom dèn làm du?c. T?i Econano luôn d? cao ch? d? b?o hành d? t?o nên s? khác bi?t và xây d?ng thuong hi?u d?n khách hàng.  C? th?, khi th?y dèn có b?t c? tr?c tr?c gì v? k? thu?t trong th?i gian du?c b?o trì ch? c?n g?i di?n là các k? su c?a Econano s? có m?t m?t cách nhanh nh?t, ch?m nh?t là sau 24h.
 
 
DANH SÁCH CÁC KHÁCH HÀNG ÐU?C B?O HÀNH T?I ECONANO:
 

 

STT TÊN KHÁCH HÀNG Ð?A CH?  ÐI?N THO?I
1
Chú Luy?n
Lô 6B Lê H?ng Phong, Ngô Quy?n, H?i Phòng
0903411648
2
Anh Th?nh Hair Salon
 
127c Luong Khánh Thi?n, C?u Ð?t, Ngô Quy?n, H?i Phòng 
031 3848 266
3
Tru?ng ti?u h?c Tr?n Van On
S? 3, Ph?m Phú Th?, H? Lý, H?ng Bàng,
H?i Phòng
031 3668 324
4 Anh Cu?ng 12/52 Nguy?n Công Tr? , Lê Chân, H?i Phòng  0904 306 398
5 Anh Minh S? 1, Nguy?n Nhu Qu?, Phu?ng Ða Phúc, Duong Kinh, H?i Phòng 0939 452 888
6 Anh Vi?t  Lô 16 Lê H?ng Phong - Ngô Quy?n - H?i Phòng  0972  999 509 
7 Anh Th?nh  127C Luong Khánh Thi?n - Ngô Quy?n - H?i Phòng 0913 088 176
8 Anh Phu?c
Ð?i di?n Vi?n Y h?c Bi?n Vi?t Nam :  Ð?i l? Võ Nguyên Giáp , P.Kênh Duong,
Q.Lê Chân - TP. H?i Phòng
0989 016 038

 

 

 
Hy v?ng v?i bài vi?t trên dây thì b?n dã hi?u du?c lý do nên ch?n don v? có ch? d? b?o hành dèn uy tín. Cùng dón d?i nh?ng bài vi?t chia s? ki?n th?c h?u ích v? dèn t? Econano Lighting nhé!