Danh sách các công trình, dự án do NVC đảm nhiệm mới nhất
Dưới đây là danh sách các công trình, dự án do NVC Việt Nam (Econano Lighting) đảm nhiệm mới nhất.
K? t? khi ra d?i, NCV Vi?t Nam ( Econano Lighting) luôn t?o d?ng du?c ni?m tin v?ng ch?c v?i khách hàng b?i s?n ph?m ch?t lu?ng t?t, m?c giá h?p lý và có ch? d? b?o hành d?m b?o quy?n l?i cao nh?t cho khách hàng mà nh?ng don v? phân ph?i dèn khác ít làm du?c.
 
C? th?, các s?n ph?m t?i Econano luôn du?c b?o hành t? 1 – 3 nam. Trong quá trình s? d?ng, n?u dèn b? h?ng hóc hay tr?c tr?c gì thì b?n ch? c?n g?i là chúng tôi s? d?n b?o hành luôn m?t cách nhanh nh?t. N?u không s?p x?p du?c thì Econano s? b?o hành cho b?n sau 24h.
 
V?i phuong châm kinh doanh “Econano không c?nh tranh v? giá mà chú tr?ng d?n y?u t? b?o hành” d? t?ng bu?c xây d?ng thuong hi?u d?n v?i ngu?i dùng m?t cách v?ng ch?c nh?t.  Nh?ng khách hàng tin tu?ng và l?a ch?n Econano d?u c?m th?y vô cùng hài lòng c? v? giá c? và ch?t lu?ng d?ch v? t?i showroom uy tín t?i H?i Phòng chuyên v? dèn led âm tr?n, dèn compact, dèn T5, dèn ?p tr?n, dèn trang trí, dèn tu?ng,... 
 
 
DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH, D? ÁN DO NVC Ð?M NHI?M M?I NH?T:
 
 
STT TÊN KHÁCH HÀNG Ð?A CH? S? ÐI?N THO?I
1
Waterfront City
Thiên Lôi, Kênh Duong, Lê Chân, H?i Phòng
 
2
Tru?ng m?m non Son Ca
43 C?ng M?, Quán Toan, H?ng Bàng, H?i Phòng
031 6282 356
3
Áo cu?i Trung Anh
Phan Ðang Luu, Hy Thái, An Duong, H?i Phòng
 
4
Tru?ng m?m non Ng?c Bích 2 
Lô 8A,  Khu dô th? m?i ngã  5 sân bay Cát Bi, Ð?ng Giang, Ngô Quy?n, H?i Phòng
 
5
Ti?m Ðá Quý Nam Cu?ng
97 C?u Ð?t, Ngô Quy?n, H?i Phòng
090 606 89 76
6
Nhà hàng Amakong - Lô 16 Lê H?ng Phong
71 Lô 16D Lê H?ng PhongQu?n Ngô Quy?nH?i Phòng
0313.727.068
7
Làng Vi?t Ki?u Vinh Ni?m 
Phu?ng Vinh Ni?m, qu?n Lê Chân, H?i Phòng.
 
8
Siêu th? Tru?ng Giang (B?c Ninh)
Thôn Kim Thi?u - Huong M?c - T? Son - B?c Ninh
 0241 3835 221
9
Công ty Thép Vi?t Nh?t 
Km 9 Qu?c L? 5, Phu?ng Quán Toan, H?ng Bàng, Thành Ph? H?i Phòng
031 3749 998
10
Trung tâm ti?c cu?i Thanh Tùng 
336 Tru?ng Son, An Lão, H?i Phòng 
 
11
Cuong Nguyen Hair Salon 
420 Ch? Hàng - H?i Phòng 

096 818 99 99

 

M?T S? HÌNH ?NH T?I CÁC CÔNG TRÌNH:

 

1. Áo cu?i Trung Anh (Phan Ðang Luu, Hy Thái, An Duong, H?i Phòng)

 

Danh sách các công trình, d? án do NVC d?m nhi?m m?i nh?t

Danh sách các công trình, d? án do NVC d?m nhi?m m?i nh?t

 

2. Waterfront City (Thiên Lôi, Kênh Duong, Lê Chân, H?i Phòng)
 
 
Danh sách các công trình, d? án do NVC d?m nhi?m m?i nh?t
 
Danh sách các công trình, d? án do NVC d?m nhi?m m?i nh?t
 
 
3.Cuong Nguyen Hair Salon (420 Ch? Hàng - H?i Phòng)
 
 
Danh sách các công trình, d? án do NVC d?m nhi?m m?i nh?t